Poslaním Horskej služby Pieninského národného parku je chrániť to najcennejšie – život. Život ľudí, život prírody. Pomáhame organizovať športové a kultúrne akcie, staráme sa o životné prostredie. Strážime každý Váš krok v horách, staráme sa o Vašu bezpečnosť na zemi, vysoko v skalách i vo vode. Sme tu pre Vás.História a charakteristika:
HS PIENAPu vznikla 2.12.2005 ako občianske združenie registráciou na Ministerstve vnútra SR. Združuje osoby odborne a fyzicky spôsobilé vykonávať činnosť na úseku horskej záchrany a činnosti s tým súvisiace.
HS PIENAP je výberovou organizáciou, na členstvo v HS PIENAP nie je právny nárok. Činnosť HS riadi rada na čele s predsedom.


Činnosť a poslanie:
Predmetom činností Horskej služby Pieninského národného parku je záchranná, preventívno-výchovná činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých a turistických trás, cyklistických trás, turistických prístreškov, útulní, chát a staníc HS.
HS PIENAP pôsobí na území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, t. j. Pieniny a Spišská Magura na území SR.


HS PIENAP pri svojej činnosti spolupracuje:
a) s Horskou záchranou službou pri plnení úloh Horskej služby podľa §4 ods. 1 zákona č. 544/2002 Z .z.
b) s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
c) s organizáciami, ktoré vykonávajú obdobnú činnosť na poľskej strane PieninSpišskej Magury a Tatier
d) so Správou Pieninského národného parku pri plnení úloh na úseku ochrany prírody
e) s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení a lyžiarskych stredísk pri plnení úloh na úseku záchrannej a preventívnej činností na lyžiarskych tratiach aj s inými subjektmi, ktoré sú dôležité pre plnenie predmetu svojej činnosti
f) s GOPR – horská služba z Poľska